Игра
Игра

Официални правила за провеждане на игра

във Facebook 01.07.2020 - 20.07.2020 г.

 

 

 1. Организатор на играта

Триседмичната игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „БулСмарт“ ООД, ЕИК 175223185, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, ул. Луи Айер 21 („Организатор“).

 

1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в официалната страница във Facebook  на „БулСмарт“ ООД, както и на сайта www.bulsmart.bg;

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

 

 1. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на България чрез платформата Facebook на адрес www.facebook.com/bulsmart.bg

2.2. Играта стартира на 1.07.2020г. и ще продължи до 20.07.2020г. (включително)

 

 1. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14г., но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт/стока от Организатора.

 

 

 1. Механизъм на Играта

4.1. Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

4.2. Всички лица, ненавършили 14 г., следва да получат изрично разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация във www.facebook.com във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.

4.3. Всеки, който желае да участва в Играта е необходимо да участва с коментар под пост с Играта, публикуван на 1.07.2020 г. на www.facebook.com/bulsmart.bg. В своя коментар потребителя трябва да изпрати своя снимка на залез в периода за провеждане на играта (1.07.2020 г. – 20.07.2020 г.)

4.4. Лицата (участниците), които са оставили своя коментар със снимка по зададеното предизвикателство, участват автоматично в надпреварата. Наградата в играта е безплатна консултация и изготвяне на подробна спецификация по комплекти за ключове и контакти за нов дом или за ремонтиращ се такъв. Тя ще бъде осигурена от експертите на www.bulsmart.bg. В нея ще бъде подготвено индивидуално предложение съгласно предоставената от победителя информация за желаните функционалности за серия по избор на Legrand и/или Bticino - https://bulsmart.bg/frames-finishes-switch-socket-outlet-schuko-legrand-bticino-series.html. Заплащането на продуктите и монтирането им в дома се заплаща допълнително от участика при желание.

4.5. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в играта, но в томболата ще участва еднократно с данните си от своя Facebook профил.

4.6. Публикуваното от участниците съдържание в коментарите им, следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът запазва правото си да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

 

 1. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Организаторът провежда томбола измежду участниците, публикували снимка на изгрев чрез коментар под поста от 1.07.2020г. до края на провеждането на Играта 20.07.2020 г. Печелившият участник в Играта ще получи награда – безплатна консултация и изготвяне на спеицификция за ключове и контакти в нов дом и жилище в ремонт. (наричана по-долу „Наградата“).

5.2. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, отговарящи на изискванията на тези правила. То ще се извърши чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всеки един от тях.

5.3. Спечелилият участник ще бъде обявен на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg на 21.07.2020г. до 19:00 часа (българско време).

5.4. За получаване на Наградата, спечелилият участник следва в срок до 5 (пет) работни дни, а именно до 28.07.2020г.(включително) да се свърже с Организатора на Играта, като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg със следната информация: три имена и телефон за връзка. Именно по телефон ще се свържем с него, за да уточним детайлите за организиране на съвместна среща за стартиране по предоставяне на Наградата.

5.5. Наградата се получава чрез организиране на среща и предоставяне на информация за жилището от страна на спечелилия участник към Организатора.

5.6. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14г., но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие.

5.7 В рамките на 1 месец, спечелилият участник трябва да насрочи среща със специалист на БулСмарт ООД, за да обмен на детайлна информация необходима за изготвяне на индивидуална спецификация на ключове и контакти за посочено от него жилище. Тя ще се подаде обратно спрямо определен взаимно срок след проведена среща.

 

5.8. Награда не се предоставя в следните случаи:

 • ако не се свърже с Организатора в посочения срок и информация от т. 5.4.
 1. Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 

 

 1. Защита на личните данни

7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена и телефон за връзка) за получаването й.

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и за предоставяне на Наградата.

7.4. С участие в Играта, всеки участник приема и дава съгласие имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg, ако той бъде изтеглен като печеливш. Също така с участието си в Играта, участникът се съгласява с настоящите правила и ги приема, съгласява се с политиката за поверителност на Организатора и я приема, а също така дава и съгласие за обработка на личните му данни.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

 1. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва или отменя настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg;

 

 1. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменното право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg.

 

 1. Други

10.1. С участието си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията им.

10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/bulsmart.bg, така и на имейл адрес office@bulsmart.bg.

10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

 

 

Дата: 01. 07. 2020 г.